Arrangementenmonitor

Achtergrond

Transformatie in Sociaal Domein

De gemeenten en de zorgsector staan als gevolg van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, bezuinigingen,  decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten en stelselwijzigingen in de zorgsector, voor een grote transformatie-opgave in het Sociaal Domein. Een gehele nieuwe aanpak, werkwijze en cultuurverandering is nodig om deze transformatie voor elkaar te krijgen. Centraal in de nieuwe aanpak staat een integrale en ontkokerde werkwijze over beleids- en financieringspijlers heen én een aanpak die primair uitgaat van eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van mensen en hun sociaal netwerk.

Wijkgerichte aanpak: samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar

Samenwerking tussen de decentrale systeemverantwoordelijken, gemeenten en zorgverzekeraars, is noodzakelijk om deze integrale aanpak in goede banen te leiden. Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ werkt hiertoe al geruime tijd samen met haar convenantgemeenten onder meer via het concept van de wijknetwerken. Centraal hierin staat dat integraal naar de ondersteuningsbehoefte en zorgvraag van (kwetsbare) burgers wordt gekeken en samen met de burgers gekeken wordt welke ondersteuning het best passend is.

Raakvlak2

Gezamenlijke monitor

Gemeenten en zorgverzekeraar VGZ hebben behoefte aan basisinformatie om de gezamenlijke aanpak goed te faciliteren en (bij) te sturen. Kort gezegd willen gemeenten en coöperatie VGZ beter/meer zicht krijgen op de omvang, aard en kosten van de ondersteuningsbehoefte van de (kwetsbare) burgers én de eigen kracht en mogelijkheden van de burger en zijn sociale omgeving/de buurt. Deze basiskennis zal op wijk(team)niveau beschikbaar moeten zijn aangezien de wijk het niveau is waarin de nieuwe aanpak gerealiseerd moet worden en de wijkteams hierin een belangrijke spilfunctie hebben.

Er zijn veel gegevens/data beschikbaar vanuit landelijke organisaties en vanuit de eigen gemeentelijke systemen en systemen van de zorgverzekeraars, maar deze kenmerken zich op dit moment veelal door:

  • Versnippering. Het betreft gegevens die vanuit elk afzonderlijk beleidsterrein en organisatie beschikbaar zijn. De integraliteit en samenhang tussen de verschillende leefdomeinen komt daarmee niet tot uitdrukking en daarmee ook niet de gewenste integrale aanpak in het Sociaal Domein.
  • Te groot aggregatieniveau. Gegevens worden vaak niet op wijkniveau gepresenteerd maar op gemeenteniveau, waarmee deze gegevens weinig inzicht geven in de werkwijze en resultaten van de sociale wijkteams/wijknetwerken.
  • Onoverzichtelijkheid door de hoeveelheid informatie en het ontbreken van een samenhangende indeling of een verouderde indeling volgens de oude beleidskokers.
  • Geen duiding en vergelijking van gegevens, waarmee de cijfers onvoldoende inzicht geven.

Arrangementenmonitor

Met behulp van het inhoudelijk concept van de Arrangementenwaaier is door Thönissen Management en Advies B.V. de Arrangementenmonitor ontwikkeld, die wél een samenhangend inzicht geeft in de transformatie van het Sociaal Domein. In de Arrangementenmonitor worden data met betrekking tot aantal en kosten van gemeentelijke algemene en maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) en zorg van Zvw en Wlz op wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. Deze Monitor wordt door de gemeenten en door zorgverzekeraar VGZ voor verschillende toepassingen gebruikt.